Học PHP Với Tôi - Bài 11: Vòng lặp trong PHP

Thảo luận trong 'Thiết kế web/ app - Phần mềm #' bắt đầu bởi ECBdatecom, 8/7/15.

 1. ECBdatecom

  ECBdatecom New Member

  Vòng lặp trong PHP được sử dụng với những khối lệnh giống nhau trong những thời gian đặc trưng. PHP hỗ trợ 4 loại vòng lặp sau:

  – for : lặp qua một khối mã với số lần được quy định
  – while: vòng lặp thông qua khối lệnh và dừng với một điều kiện được chỉ định.
  – do…while: vòng lặp thông qua khối mã một lần, và sau đó lặp lại vòng lặp với một điều kiện
  – foreach: vòng lặp thông qua một khối mã cho mỗi phần tử trong một mảng.

  vong lap trong php

  Sau đây, các bạn sẽ được biết chi tiết hơn nữa về từ khóa continue và break được sử dụng khi thực thi các vòng lặp.

  1. Câu lệnh for
  Cú pháp:

  for (initialization; condition; increment)
  {
  code to be executed;
  }
  Ví dụ:

  <html>
  <body>
  <?php
  $a = 0;
  $b = 0;

  for( $i=0; $i<5; $i++ )
  {
  $a += 10;
  $b += 5;
  }
  echo ("Kết quả lặp cuối cùng là a=$a và b=$b" );
  ?>
  </body>
  </html>
  Kết quả:


  1
  Kết quả lặp cuối cùng là a=$a và b=$b
  [Xem thêm học PHP tại khoá học lập trình web của Vietpro ]

  2. Vòng lặp while

  Vòng lặp while sẽ được thực thi khi đúng với điều kiện. Nếu biểu thức kiểm tra đúng thì các khối mã sẽ được thực thi. Sau khi mã đã được thực thi, các biểu thức được kiểm tra lần nữa sẽ được đánh giá vòng lặp sẽ cho tiếp tục đến khi kiểm tra biểu thức sai.

  Cú pháp:

  while (condition)
  {
  code to be executed;
  }
  Ví dụ:

  <html>
  <body>
  <?php
  $i = 0;
  $num = 50;

  while( $i < 10)
  {
  $num--;
  $i++;
  }
  echo ("Loop stopped at i = $i and num = $num" );
  ?>
  </body>
  </html>
  Kết quả:


  1
  Loop stopped at i = 10 and num = 40
  3. Vòng lặp do…while

  Vòng lặp được thực thi ít nhất một lần – nó sẽ lặp lại vòng lặp như một điều kiện đúng
  Cú pháp:


  do
  {
  code to be executed;
  }while (condition);
  Ví dụ:


  <html>
  <body>
  <?php
  $i = 0;
  $num = 0;
  do{
  $i++;
  }while( $i < 10 );
  echo ("Loop stopped at i = $i" );
  ?>
  </body>
  </html>
  Kết quả:


  1
  Loop stopped at i = 10
  4. Vòng lặp Foreach

  Vòng lặp được sử dụng lặp cho một mảng. Đối với mỗi giá trị của mảng hiện tại được gán cho $value và con trỏ mảng được di chuyển bởi một và tới phần tử tiếp theo sẽ được xử lý.
  Cú pháp:

  foreach (array as value)
  {
  code to be executed;

  }
  Ví dụ:


  <html>
  <body>
  <?php
  $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
  foreach( $array as $value )
  {
  echo "Value is $value <br />";
  }
  ?>
  </body>
  </html>
  Kết quả:

  Value is 1
  Value is 2
  Value is 3
  Value is 4
  Value is 5
  5. Câu lệnh Break

  Trong PHP câu break được dùng để ngừng thực hiện vòng lặp. Câu break nằm trong khối lệnh. Nếu cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát và bất cứ khi nào bạn muốn thoát ra khỏi vòng lặp thì bạn có thể ssi. Sau khi ra khỏi một vòng lặp thông điệp sẽ được thực thi.
  [Tìm hiểu thêm về Khoá học photoshop chuyên nghiệp tại Vietpro]
  Ví dụ:

  <html>
  <body>

  <?php
  $i = 0;

  while( $i < 10)
  {
  $i++;
  if( $i == 3 )break;
  }
  echo ("Loop stopped at i = $i" );
  ?>
  </body>
  </html>
  Kết quả:


  1
  Loop stopped at i = 3
  6. Câu lệnh continue

  Trong php thì continue được sử dụng để ngăn chặn sự lặp lại hiện tại của một vòng lặp nhưng nó không chấm dứt vòng lặp.
  Cũng như break, continue nằm trong khối lệnh chứa mã mà vòng lặp thực hiện. Đối với các đường chuyền gặp phải continue, phần còn lại của vòng lặp được bỏ qua và đến phần tiếp theo.
  Ví dụ:

  <html>
  <body>
  <?php
  $array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
  foreach( $array as $value )
  {
  if( $value == 3 )continue;
  echo "Value is $value <br />";
  }
  ?>
  </body>
  </html>
  Kết quả:

  Value is 1
  Value is 2
  Value is 4
  Value is 5
  ———–
  Nguồn bài viết: Vòng lặp trong PHP
  Trung tâm học lập trình PHP chuyên nghiệp tại Vietpro Education!
   

Chia sẻ trang này